تسريع در روند مرمت‌هاي زيگورات چغازنبيل 

محوطه تاريخي چغازنبيل از بناهاي ارزشمند باقيمانده از دوران ايلام ميانه مي‌باشد كه در سال 1358 خورشيدي (1979 ميلادي) به‌ عنوان اولين اثر ايراني در فهرست جهاني يونسكو به ثبت رسيده است. عمده مصالح بكار رفته در ساخت اين مجموعه،‌ خشت و آجر مي‌باشد. بارندگي‌ها و وزش بادهاي شديد توأم با خاك، از عوامل آسيب‌رسان اين مجموعه شاخص مي‌باشد كه در صورت عدم توجه،‌ دچار آسيب‌هاي فراوان خواهد شد. لازمه حفاظت صحيح ساختارهاي معماري اين محوطه، پايش و مونيتورينگ دائم بوده كه مي‌تواند در برنامه‌ريزي حفاظت و مرمت به موقع و حفظ آن كمك شاياني بنمايد. پس از انجام بررسي‌هاي آسيب‌شناسي محوطه، از شهريورماه سال جاري به منظور ترميم آسيب‌ها و ساماندهي وضعيت بنا پيش از آغاز فصول بارش، مرمت اين اثر شاخص بصورت ويژه آغاز شد.

بر اين اساس با انجام مطالعات مورد نياز توليد مصالح بهينه مرمتي (خشت و اندودكاهگل) و استفاده از مناسب‌ترين خاك (مورد تأييد آزمايشگاه مكانيك خاك و شيمي پايگاه)، همچنين الويت‌بندي بخش‌هايي كه در معرض آسيب‌هاي بيشتري بودند؛ مرمت‌هاي اين دوه شروع شد. به همين منظور ابتدا با انتقال مصالح مرمتي به طبقه اول و دوم بخش جنوب شرقي و جنوب غربي زيگورات، مرمت اين قسمت‌ها انجام شد. عمده آسيب‌هاي موجود شامل حفرات، شيارها و آب شستگي‌ اندودهاي كاهگل قبلي و... بود. در اين بخش‌ها، ابتدا پاكسازي و زدودن اندودهاي سست قبلي انجام شده و سپس خشت‌هاي تاريخي با اندود كاهگل حفاظتي پوشيده شدند. همچنين در بعضي از قسمت‌ها به‌ منظور هدايت صحيح آب باران، شيب‌بندي و ماهيچه‌گذاري لبه‌ها با استفاده از خشت و اندود كاهگل در حال انجام است.