مطالعه و بررسي خاك‌هاي منطقه جهت ساخت مصالح مرمتي در محوطه ميراث جهاني چغازنبيل

به ‌منظور حفاظت و مرمت از بناي تاريخي چغازنبيل نياز به تهيه مصالحي همچون خشت، ملات،‌ آجر و اندود كاهگل بوده، كه  لازمه آن استفاده از معادن خاك مناسب مي‌باشد. در اين راستا مطالعات مختلفي در بخش آزمايشگاه پايگاه ميراث جهاني چغازنبيل و هفت‌تپه بر روي معادن خاك منطقه انجام شد. بنابراين ضمن نمونه‌برداري از خاك معادن، در آزمايشگاه مكانيك خاك و شيمي، آزمون‌هايي (آزمون دانه‌بندي به روش تر، حدود آتربرگ، آناليز تركيبي مواد با روش شيمي‌تر و...) بر روي نمونه‌ها صورت گرفت. در ادامه با خاك‌هاي مذكور نمونه‌سازي‌هاي آزمايشگاهي انجام شد و در نهايت با مقايسه نتايج كليه آزمون‌ها، مطلوب‌ترين خاك جهت ساخت مصالح مرمتي، ‌معرفي گرديد.